หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์องค์กร
“ศูนย์กลางการประสาน และให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค”

กองคลัง

กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

1.งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานรับเงิน 
  • เบิกจ่ายเงิน 
  • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  • งานเก็บรักษาเงิน

2.งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  • งานการบัญชี 
  • งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
  • งานงบการเงินและงบทดลอง 
  • งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
  • งานพัฒนารายได้ 
  • งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
  • งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
  • งานพัสดุ 
  • งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ