หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์องค์กร
“ศูนย์กลางการประสาน และให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค”

คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน

เอกสารแนบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet