หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางวนิดา วัชรินทรางกูร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางเบญญาภา เกื้อเกศกุล

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายนรินทร์ มารรัมย์

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายทวาสิน คงถือมั่น

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายเกียรติยศ ณ วิเชียร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน