หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์องค์กร
“ศูนย์กลางการประสาน และให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค”

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางวนิดา วัชรินทรางกูร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางเบญญาภา เกื้อเกศกุล

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายนรินทร์ มารรัมย์

  นักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นายทวาสิน คงถือมั่น

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • thumbnail

  นางสาวกชกร สาระโวหาร

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน