หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์องค์กร
“ศูนย์กลางการประสาน และให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค”

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลสิบเอกสง่า ดินรมรัมย์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองฯ องค์การบริหารส่วนตำบล 2

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล