หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายพิพัฒน์ วงศ์ทองเจริญ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  087-2573444

 • thumbnail

  นายวรศักดิ์ วงศ์ทองเจริญ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  098-1026375

 • thumbnail

  นายพงศ์ศักดิ์ หลักงาม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  0896271255

 • thumbnail

  นายดวง ยันละหา

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  080-2837914

 • thumbnail

  สิบตำรวจโทสัญญา สายแวว

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

  098-4542987

 • thumbnail

  นางสาวประนอม มีหวายหลึม

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0807330364

 • thumbnail

  นางวลัยลักษณ์ อุตมะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0866629137

 • thumbnail

  นางวนิดา วัชรินทรางกูร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  0886519956

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิกา ใจดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  0870516709

 • thumbnail

  นายมนูญ บุญมณี

  ผู้อำนวยการกองช่าง