หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

ประวัติ


 
ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ชื่อ “โนนขวาง” ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศ   ที่เป็นที่ดอน (โนน) และภาษาท้องถิ่น (ภาษาส่วย)เรียกต้นไม้ในท้องถิ่นชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ “ต้นขวาว” (ชาวบ้านภาษา ส่วยเรียก “กัลขวาว”) เป็นต้นไม้มีลักษณะเนื้อหรือแก่นมีสีขาว ชาวบ้านนิยม นำมาทำเป็นด้ามจอบหรือด้ามเสียม และวัสดุทางด้านการเกษตร บ้านโนนขวาง เรียกว่า “เซราะขวาว (เป็นภาษาส่วยและเขมร คือบ้านโนนขวาง)”  การปกครองเดิมเป็น “สภาตำบลโนนขวาง” สภาตำบลโนนขวางได้รับการจัดตั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕   ให้เรียกชื่อว่า “สภาตำบล” โดยในตำบลหนึ่งให้มีสภาตำบลสภาหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามประกาศ  กระทั่ง ปี พ.ศ.๒๕๔๐ ทางราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๔๐ และ ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๓  ตอน พิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐ สภาตำบลโนนขวาง  กิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
 ”องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง”