หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์องค์กร
“ศูนย์กลางการประสาน และให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค”

ม.9(8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯการบริหารงานของหน่วยงาน -วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

ม.9(8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯการบริหารงานของหน่วยงาน -วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น