หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์องค์กร
“ศูนย์กลางการประสาน และให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค”

ม.9(8)เกณฑ์มาตรฐานสร้างความโปร่งใสฯ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน -รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

ม.9(8)เกณฑ์มาตรฐานสร้างความโปร่งใสฯ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน -รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น