หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

วิสัยทัศน์องค์กร
“ศูนย์กลางการประสาน และให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุญที่มีอานุภาคทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุญที่มีอานุภาคทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น