หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์องค์กร
“ศูนย์กลางการประสาน และให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค”

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  สิบตำรวจโทสัญญา สายแวว

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวประนอม มีหวายหลึม

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางวลัยลักษณ์ อุตมะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายสถาพร เนาวบุตร

  ผู้อำนวยการกองช่าง