หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  สิบตำรวจโทสัญญา สายแวว

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวประนอม มีหวายหลึม

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางวลัยลักษณ์ อุตมะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายสถาพร เนาวบุตร

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางวนิดา วัชรินทรางกูร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม