หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  สิบตำรวจโทสัญญา สายแวว

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  098-4542987

 • thumbnail

  นางสาวประนอม มีหวายหลึม

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0807330364

 • thumbnail

  นางวลัยลักษณ์ อุตมะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0866629137

 • thumbnail

  นางวนิดา วัชรินทรางกูร

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  088-651-9956

 • thumbnail

  นายสถาพร เนาวบุตร

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0880493132

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ ใจดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  087-0516709