หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

กองคลัง

 • thumbnail

  นางวลัยลักษณ์ อุตมะ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางสุภาวดี จันทร์น้อย

  นักวิชาการคลัง

 • thumbnail

  นางเสาวนีย์ โชตินิกร

  จพง.จัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาวสุวรรณา ไชยโกฏิ

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางวริษา วงศ์ทองเจริญ

  ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางอังคณา ชัยรัมย์

  ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางณัฎฐณิชา ปัญโย

  คนงานทั่วไป