หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์องค์กร
“ศูนย์กลางการประสาน และให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค”

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

กองช่าง

 • thumbnail

  นายสถาพร เนาวบุตร

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายเกียรติ อินต๊ะมล

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นางสาวพจนาภรณ์ นันโช

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสมจิตร ชำรัมย์

  พนักงานผลิตน้ำประปา