หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ ใจดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นายน้อย พรมนัด

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางอติพร ชารัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางถนอมศรี นันทชาติ

  ครู

 • thumbnail

  นางจันทร์จิรา แช่มรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวรัดดา วิเศษวงศา

  ครู

 • thumbnail

  (ว่าง)

  ครู

 • thumbnail

  นางสุวิษา วงศ์ทองเจริญ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  (ว่าง)

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสุนันท์ ขานดาบ

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวจิราพร วงศ์ทองเจริญ

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา