หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง:-

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง
อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน   ระยะทาง ๑๒
 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์  ไปทางทิศเหนือ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙ บุรีรัมย์ - สตึก  ระยะทาง  ๒๗  กิโลเมตร จากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ถึงสามแยกปากทางบ้านปอหู ระยะทาง  ๒๒  กิโลเมตร  และ ถนนสายปอหู-หนองขวาง ไปทางทิศตะวันตก ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง  ระยะทาง  ๕  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๒๙  ตร.กม.หรือประมาณ ๑๘,๑๒๕ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับตำบลใกล้เคียง   ดังนี้

  • ทิศเหนือ          ติดต่อตำบลหัวฝาย          อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลดอนมนต์   อำเภอสตึก              จังหวัดบุรีรัมย์                             
  • ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลบ้านด่าน   อำเภอบ้านด่าน           จังหวัดบุรีรัมย์
  • ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลตูมใหญ่    อำเภอคูเมือง              จังหวัดบุรีรัมย์


     
ลักษณะภูมิประเทศ
            ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลโนนขวาง มีลักษณะเป็นที่ดอน เนินสูง สลับกับที่ราบลุ่ม             ที่ดอนลาดเอียง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายและป่าไม้เบญจพรรณ เหมาะสำหรับทำการเกษตร ปลูกข้าว ไร่อ้อย  สวนยางพารา  เลี้ยงสัตว์  และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นสำคัญได้แก่  ห้วยลึก ห้วยยาง ลำห้วยส่งน้ำบ้านดงกระทิง  ลำห้วยส่งน้ำบ้านโนนขวาง  ลำห้วย   ส่งน้ำบ้านดงเย็น  ซึ่งแหล่งน้ำเหล่านี้ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ส่วนใหญ่จะตื้นเขินในฤดูแล้ง  การเก็บกักน้ำในฤดูฝนไม่สามารถเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้งได้ เนื่องจากสถานที่แหล่งการเก็บกักน้ำไม่มั่นคงถาวรเท่าที่ควร  แต่ก็มีหนองน้ำ  สระน้ำ  ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน สำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีป่าไม้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๑  แห่ง ที่ยังมีความสมบูรณ์  เป็นแหล่งการเรียนรู้  แหล่งอาหาร  ยาสมุนไพร  ตามธรรมชาติของชุมชน และประชาชนโดยทั่วไป
ลักษณะภูมิอากาศ
 สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่ตำบลโนนขวาง มีความคล้ายคลึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยทั่วไปจำแนกได้ดังนี้
          ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็นระยะเวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อนเป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส          
          ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศร้อนและมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรงกว่าปีที่แล้วและมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง ปริมาณน้ำฝนเกณฑ์เฉลี่ย 900 มิลลิเมตร ต่อปี
ฤดูหนาว เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 15 องศาเซลเซียส
ลักษณะของดิน
 สภาพดินในเขตตำบลโนนขวาง จำนวน ร้อยละ 75 มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ร้อยละ 15 เป็นดินลูกรัง ร้อยละ 10 เป็นดินเหนียว จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ เป็นพืชไร่และพืชหมุนเวียน
ลักษณะของแหล่งน้ำ 
มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค - บริโภค  จำนวน  14  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง 14 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวางได้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้
  •                    ลำห้วย           5        แห่ง               สระน้ำ            9        แห่ง
  •                    หนองน้ำ          -         แห่ง               บ่อน้ำตื้น         -         แห่ง
  •                    ลำคลอง          -         แห่ง               บ่อบาดาล        -         แห่ง
  •                    บึง                -         แห่ง               อ่างเก็บน้ำ        -         แห่ง
  •                    แม่น้ำ             -         แห่ง               ฝาย               3        แห่ง
  •                    อื่นๆ (ระบุ)       -         แห่ง               เหมือง            -         แห่ง
ลักษณะของไม้/ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวางมีป่าไม้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่งที่ยังมีความสมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอาหาร ยาสมุนไพรตามธรรมชาติของชุมชน รวมถึงต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ และทางราชการปลูกในวันสำคัญของชาติ