หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร


“ชุมชนมีความสงบสุขน่าอยู่น่าอาศัย   ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารจัดการที่ดี”
 

คำขวัญ


ถิ่นน้ำอ้อยหวาน  เชี่ยวชาญพัฒนา
ทรัพยากรล้ำค่า  ชาวประชาร่วมใจ

 

วิสัยทัศน์องค์กร

“ศูนย์กลางการประสาน และให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเสมอภาค”


 

พันธกิจ

1.พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ ควบคู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็ง โดยได้รับการบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
4.พัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาและอนามัย
5.พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ
6.สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ส่งเสริมคุณธรรมแก่ประชาชนและบุคลากรควบคู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.ส่งเสริมสร้างอาชีพ รายได้ สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
9.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
10.เสริมรายได้ ลดรายจ่ายภาคครัวเรือน
11.ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ  และข้อมูลอื่นๆ เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
12.การดำเนินการ จัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย