หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายไพศาล เกินขุนทด

  ประธานสภาฯ

 • thumbnail

  นายประดิษฐ ม่วงประสิทธิ์

  รองประธานสภาฯ

 • thumbnail

  นายถวัลย์ แซมรัมย์

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑

 • thumbnail

  นายสิน ศูนย์รัมย์

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๑

 • thumbnail

  นายทองมา กระแสเทศน์

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๒

 • thumbnail

  นายหนู สวัสดิ์รัมย์

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๒

 • thumbnail

  นายสน ปิดตานัง

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๓

 • thumbnail

  นายวรุตม์ สิงเสนา

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๓

 • thumbnail

  นายสมหวัง ไชยโคตร

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๔

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ พิศวงปราการ

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๔

 • thumbnail

  นายวงค์ วิสัยเกตุ

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๕

 • thumbnail

  นายพม รัตนะพิมพ์

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๖

 • thumbnail

  นางจำปา ชูคะรัมย์

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๖

 • thumbnail

  นายกิตติชัย ยาท้าว

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๗

 • thumbnail

  นางปิน สมานมิตร

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๗

 • thumbnail

  นายบิณ ชารัมย์

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๘

 • thumbnail

  นางกรรณิการ์ วาวิลัย

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๙

 • thumbnail

  นายพัฒนะ หล้ามี

  สมาชิกอบต. หมู่ที่ ๙