หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

สำนักปลัด

 • thumbnail

  สิบตำรวจโทสัญญา สายแวว

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  098-4542987

 • thumbnail

  นางสาวประนอม มีหวายหลึม

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางนัยนา ไทยยารัมย์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นายคเชนทร์ จำจิตร

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  ว่าง

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวศรัญญา ชารัมย์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายศรัณย์พงศ์ สุกลูกอินทร์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายสมหมาย ไชยสำโรง

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นางวราภรณ์ สนิท

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายไพรรัส อึงนันทศิริกุล

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวกชกร สาระโวหาร

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายธาดา วงศ์คติ

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายไพรินทร์ ปัญโย

  พนักงานขับรถยนต์