หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ Hacked By CaptainSmok3r:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิการ ใจดี

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นายพฤทธิ์ธิวงศ์ วงศ์ทองเจริญ

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางถนอมศรี นันทชาติ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวรัดดา วิเศษวงษา

  ครู

 • thumbnail

  (ว่าง)

  ครู

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  นางสุวิษา วงศ์ทองเจริญ

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • thumbnail

  นางสุนันท์ ขานดาบ

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • thumbnail

  นางสาวศุภานัน ดวงชะอุ่ม

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • thumbnail

  นางสาวจิราพร วงศ์ทองเจริญ

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา